Новата версия на ISO 9001 е публикувана на 14.11.2008 година, катo въвежда пояснения за вече описаните в ISO 9001:2000 изисквания, както и промени, които да осигурят по-добра съвместимост с ISO 14001:2004.
След изтичането на 24 месеца от публикуването на ISO 9001:2008, сертификатите издадени за съответствие с версия 2000 ще бъдат невалидни.
ISO 9001:2008 е най-популярният стандарт, превърнал се в международен еталон за управление на качеството в организаиите. Целта на стандарта е да помогне на организациите в стремежа им за управление на качеството:
- При спазване на нормативните изисквания;
- При покриване и повишаване удовлетвореността на клиентите;
- За непрекъснато да подобряване на дейността им.
Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК) в организациите, независимо от техния предмет на дейност, като системата обхваща вътрешно-организационната документация.
Стандартът осигурява минимум от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.
ISO 9001 осигурява:
-поддържане на постоянно качество на продукта и услугата в съответствие с нормативните изисквания
-непрекъснато прилагане на добрите практики
-осигуряване на непрекъснато подобрение и удовлетвореност за клиента
-международно признат модел за управление на ISO 9001, се основава на няколкко основни принципа за управление на качеството.
Тези принципи се използват от мениджърите като база за постигане на непрекъснато подобрение:
– Фокус върху клиента
– Лидерство
– Увличане на хората
– Процесен подход
– Системен подход
– Непрекъснато усъвършенстване
– Взаимно изгодни отношения с доставчиците
Изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на организацията да предоставя продукт или услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на действащото законодателство.